Terms of Service

ALGEMENE VOORWAARDEN The Next Generation

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van The Next Generation, gevestigd aan de ’s-Gravesandestraat 4 in Amsterdam en met ondernemingsnummer KvK 62956329. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle prestaties en leveringen van thenextgeneration.nl en worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de klant als gekend en aanvaard beschouwd. Zij maken derhalve integraal deel uit van onze overeenkomsten en hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.

 

ARTIKEL 2: DUUR EN BEËINDIGING

The Next Generation is enkel gebonden tot uitvoering na schriftelijke aanvaarding van een opdracht. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden overeenkomsten voor de duur van één jaar aangegaan. Verlengingen van contracten gebeuren steeds op goedkeuring van de klant. De eventuele vernieuwing geldt voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 3: PRIJZEN

De prijzen uit offertes van The Next Generation zijn enkel bindend wanneer uitdrukkelijk aangegeven dat ze definitief zijn. Definitieve prijzen in offertes opgegeven kennen een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. De prijzen kunnen altijd door The Next Generation gewijzigd worden bij verandering van de samenstellende kostprijselementen. Alle prijzen zijn netto prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief alle lasten, kosten, belastingen, edm…, tenzij expliciet anders aangegeven.

 

ARTIKEL 4: LEVERINGS-, BETAAL- EN PROTESTTERMIJNEN

Levertermijnen van The Next Generation zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering geeft geen recht op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 10% per jaar, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Eveneens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van elk onbetaald bedrag, met een minimum van 50,00 euro, als conventionele schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5: MATERIAAL GELEVERD DOOR KLANT

In het geval de klant materiaal (zoals vb. teksten, foto’s, digitale dragers,…) ter beschikking stelt van The Next Generation, moet de klant dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van het materiaal dit vereist, indien noodzakelijk in de lokalen van The Next Generation. Alle moeilijkheden of vertragingen die veroorzaakt zijn door het geleverde materiaal, leiden tot overeenkomstige verlenging van de leveringstermijnen. De klant garandeert over alle gebruiksrechten op het geleverde materiaal te beschikken, inclusief intellectuele eigendomsrechten, en vrijwaart The Next Generation integraal voor enige aanspraak ter zake van derden.

 

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

The Next Generation of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve intellectuele eigenaars van de software. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten en / of diensten als mede de ontwerpen, broncode, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en / of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen The Next Generation en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij The Next Generation of diens leveranciers. De intellectuele rechten op reportages (i.e. de teksten, foto’s en video’s gemaakt op verzoek van de klant) gaan over op de klant na volledige betaling van de factuur van The Next Generation. The Next Generation behoudt evenwel een recht van gebruik op de reportages en de onderdelen ervan, incl. de onderdelen die door de klant zelf werden aangereikt. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal aanduidingen van The Next Generation of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. The Next Generaiton staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en / of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en / of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door The Next Generation geleverde producten en / of resultaten van de diensten.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval is The Next Generation aansprakelijk voor immateriële schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van The Next Generation. The Next Generation is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de, in de met The Next Generation gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid in verband met een met The Next Generation gesloten overeenkomst, zal per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. Beide partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval of daad van een derde, verstoring of onderbreking van het werk, welke er ook de oorzaak van wezen.

 

ARTIKEL 8: CONTRACTBREUK

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de diensten in ontvangst te nemen of de betalingstermijnen niet respecteert, heeft The Next Generation het recht om de nakoming van het contract te eisen of de gehele ontbinding ervan, zonder oplevering van de reeds ontwikkelde goederen of diensten of restitutie van reeds betaalde bedragen. De schade door The Next Generation geleden, beloopt minimaal 50% der waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat The Next Geneeration door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt. The Next Generation kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant in vereffening gaat, in staat van faillissement verkeert, failliet wordt verklaard of kennelijk onvermogend is..

 

ARTIKEL 9: VARIA

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met The Next Generation voortvloeien voor de klant, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel aan derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van The Next Generation. Indien een bepaling van een met The Next Generation gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan The Next Generation worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten gesloten met The Next Generation is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met The Next Generation zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Amsterdam.